Oberta la preinscripció del curs 2020-2021

Horari d’atenció: de 9 a 13 hores, a partir del dilluns 11 de maig

Telèfon de contacte: 93 640 08 51

CALENDARI

 • Preinscripció telemàtica: del 13 al 22 de maig.
 • Preinscripció presencial: del 19 al 22 de maig amb cita prèvia.
 • Matriculació: Del 13 al 17 de juliol.

Les dates de preinscripció i matrícula poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia. Aconsellem consultar el calendari oficial.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS TELEMÀTIQUES

 • La preinscripció telemàtica es podrà fer a la pàgina del Departament d’Educació.
 • Cal enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció, en el nostre cas: escola@joanbardina.com
 • La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, del resguard i de la documentació acreditativa  adjunta.
 • El centre haurà de contestar el correu justificant la recepció per a què el sol·licitant en tingui constància.
 • La sol·licitud telemàtica es podrà presentar durant tot el període de preinscripció.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PRESENCIALS

 • Només es poden presentar sol·licituds de manera presencial del 19 al 22 de maig.
 • Els sol·licitants hauran de demanar cita prèvia en qualsevol moment a través d’aquesta PLATAFORMA (o trucant al telèfon 936400851, amb atenció disponible de dilluns a divendres de 9 a 13h )
 • És aconsellable que al centre només hi vingui una persona.
 • És aconsellable portar la sol·licitud emplenada des de casa.
 • Si s’ha d’omplir al centre, és aconsellable portar el propi bolígraf.
 • Cal portar mascareta i guants.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament o que presentin símptomes. Si és el cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a presentar la sol·licitud i la documentació.

CONSIDERACIONS GENERALS

 • No es podrà atendre ningú sense cita prèvia per evitar cues i/o aglomeracions.
 • En cap cas es podran visitar les instal·lacions del centre.
 • L’administració estarà oberta exclusivament per a tràmits relacionats amb la preinscripció

CRITERIS GENERALS D’ADMISSIÓ

 • Existència de germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Domicili a la zona d’influència del centre: 30 punts.
 • Lloc de treball a la zona d’influència del centre: 20 punts.
 • Si pertany al mateix municipi, però es troba fora de la zona d’influència: 10 punts
 • Si el pare, mare, tutor legal són beneficiaris de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Si l’alumne, el pare o la mare pateixen un grau de  discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts

En cas d’empat es té en compte si la família és nombrosa o monoparental, i si aquest criteri no és suficient, les sol·licituds s’ordenaran a partir de número obtingut per sorteig tenint en compte el número que prèviament ha estat atorgat a la sol·licitud de manera aleatòria.

DOCUMENTACIÓ

Documentació necessària que cal presentar en el moment de la preinscripció:

 • Original i còpia del Llibre de família.
 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant.
 • Original i còpia del DNI de l’alumne si és major de 14 anys o en té.
 • Original i còpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a.

Les famílies que realitzin la preinscripció telemàticament només caldrà que presentin la documentació escanejada o fotocopiada.

Si es la preinscripció és presencial s’haurà de presentar original i còpia.

OFERTA DE PREINSCRIPCIÓ

Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021

Codi del centre: 08025484

TARIFES 2020-2021

INFORMACIÓ DEL CENTRE

Informació del centre que considerem essencial per a poder conèixer la nostra institució i el nostre projecte educatiu.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte, a través del correu electrònic o del formulari de la pàgina de contacte i del telèfon 93 640 08 51.

#CreixemjuntsalBardina