El grup d’aproximadament vint-i-cinc nens i nenes que formen cadascun dels grups classe esdevenen, per a nosaltres, un primer grup social on treballar els hàbits, la convivència, la resolució de conflictes i els valors de respecte i tolerància, essencials per viure en societat.

Dins de l’aula, cada dia succeeixen tot tipus de situacions de les quals tenim la possibilitat, i fins i tot el deure, d’extreure’n aquests aprenentatges, tant col·lectius com individuals. En l’etapa infantil és encara més prioritari el desenvolupament d’aquests hàbits i valors. Amb aquest objectiu treballa l’equip docent en el seu conjunt.

La vida a l’escola

Ja des del primer curs d’educació infantil, un dels objectius és que els alumnes coneguin el seu entorn més immediat: l’escola i els que hi conviuen. Els passadissos, els patis, les entrades i sortides o les aules comunes són espais d’intercanvi i convivència amb nens i nenes de diverses edats i amb el conjunt de treballadors de l’escola. Aquests moments són també situacions d’aprenentatge, on es desenvolupen importants valors socials i de diversitat.

Com que considerem la nostra escola una gran comunitat, una família, les festes i celebracions estan pensades per esdevenir espais de convivència, on grans i petits comparteixen moments de diversió. Però els grans i els petits també comparteixen moments d’aprenentatge, com en l’apadrinament lector, on nens i nenes de 4t, 5è i 6è esdevenen padrins dels seus companys de P-5, 1r i 2n en el procés d’aprenentatge de la lectura.

Sortides i colònies

L’escola també realitza activitats educatives i lúdiques més enllà de les seves . Cada curs es planifiquen una sèrie de sortides escolars, en funció del projecte educatiu i buscant fer gaudir els nostres alumnes, a fi de descobrir llocs nous i viure experiències noves. Amb el mateix objectiu, i a partir de P-4, a cada curs també es realitzen colònies escolars, moments idonis per desenvolupar aquests valors socials i de convivència, que són prioritat per a la nostra escola.

La participació de les famílies a educació infantil

A l’etapa d’infantil concretament, la implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge i la vida escolar dels alumnes té una importància cabdal. Des del moment de la primera entrevista fins a la graduació a P-5, la família juga un paper clau en molts processos, com l’adaptació a l’escola, el treball en l’adquisició d’hàbits, el suport a l’alumne en els projectes i en les unitats didàctiques desplegades, la recerca d’informació a casa o la participació en les diverses festes o celebracions.

La col·laboració de la família en la vida escolar de cada nen o nena serà essencial per reforçar la seva autoestima, confiança i motivació.