De quins recursos disposem?

El desenvolupament integral dels/les nostres alumnes depèn directament de les condicions que els agents educatius, entre ells l’escola, disposin per afavorir aquest procés. A la nostra escola, en aquest cas referint-nos a l’etapa infantil, invertim perquè aquestes condicions siguin de qualitat i oferim una àmplia diversitat de recursos en constant renovació.

Recursos humans

Els recursos de més valor, però, de la nostra escola són el conjunt de professionals docents i no docents que treballen diàriament compromesos amb la tasca educativa i el benestar dels nostres alumnes.

Un equip de mestres que creu en la cultura avaluable, repensant i millorant la seva feina curs rere curs.

En l’etapa d’educació infantil, concretament, cal destacar l’important desplegament de personal que permet realitzar una quantitat considerable de desdoblaments a la setmana, especialitats d’anglès, música o psicomotricitat, reforços i una atenció de psicopedagogia de qualitat.

Recursos materials

Els equipaments i el material d’aula d’una escola han de permetre dur a terme les pràctiques educatives que es deriven de la seva línia pedagògica. Per tant, a les aules d’infantil de la nostra escola disposem, no només de tot el material escolar tradicional necessari, sinó també de capses i racons on trobem llibres, joguines, eines i tot tipus de material de manipulació que permeten la realització d’activitats basades en l’aprenentatge global i experimental.

Recursos digitals

inf51

Els nens i les nenes d’avui en dia viuen ja immersos en un accés permanent a la informació mitjançant les eines digitals.  És per això que el nostre Projecte Educatiu no es podria desenvolupar sense, per exemple, una pissarra digital tàctil a cadascuna de les aules d’infantil, que ens permet realitzar una infinitat de pràctiques educatives que connecten ràpidament amb l’interès dels nostres alumnes, desenvolupant a la vegada la seva competència digital. Una aula d’informàtica exclusiva per a l’etapa infantil i equipament digital a la resta d’espais de l’escola són altres exemples del nostre compromís amb l’accés a la informació i les noves tecnologies.

Atenció a la diversitat

És precisament la quantitat i la qualitat dels recursos el que ens permet que la nostra escola pugui atendre individualment cadascun dels alumnes i de les famílies que veuen afectat, d’alguna manera, el seu procés d’aprenentatge. Ens enorgullim de ser un centre amb una tasca efectiva en la detecció de trastorns de l’aprenentatge, la comunicació i el diàleg amb les famílies, la reeducació i l’adaptació curricular en cas necessari.

Amb aquest objectiu treballen dos psicopedagogs, dues mestres d’educació especial, una logopeda (de servei extern, però que treballa dins el centre, en contacte amb el context educatiu de l’alumne) i tot el conjunt de l’equip docent de l’escola.