La institució titular del centre és la Fundació Joan Bardina. Aquesta és la responsable d’ex­pressar i donar continuïtat als principis que defineixen el tipus d’educació que impartim entre tots, com també impulsar els criteris d’actuació que garanteixen la fidelitat de l’acció educativa expressada en el Caràcter propi.

El servei específic de la Fundació Joan Bardina, a través dels seus representants i el suport que dóna al treball dels professors, de les famílies i a la tasca del personal d’administració i serveis, fan que tots puguem considerar l’escola com a pròpia, obra de tots i responsabilitat de tothom.

Estatuts de la Fundació Privada Joan Bardina

Capítol I. Denominació i personalitat

Article 1.- La Fundació es denomina “Fundació Privada Joan Bardina”. La Fundació es regirà per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, de manera especial, per aquests estatuts.
Article 2.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.

Capítol II. Finalitats i àmbit d’actuació

Article 3.- La Fundació té per objecte oferir serveis educatius i culturals a la població infantil i juvenil en edat escolar, del municipi de Sant Boi de Llobregat i municipis limítrofes, a fi de que obtinguin una adequada formació moral, cultural, social i humana. Tanmateix, es podrà donar atenció educativa a adults, encaminada a la obtenció de coneixements culturals i socials bàsics. La Fundació està inserida en la xarxa educativa al municipi de Sant Boi de Llobregat, les activitats educatives fundacionals seran dutes a terme per professionals amb la titulació corresponent, i seguint les normes administratives i legals que hi siguin d’aplicació, mitjançant, si escau, dels permisos o llicencies pertinents. Els serveis educatius es desenvoluparan preferentment a ciutat de Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Capítol III. Beneficiaris

Article 4.- Poden ser beneficiaris de la Fundació tots el infants i joves en edat escolar, i els adults sense educació bàsica. Podran ser beneficiàries de la Fundació aquelles persones que estiguin dintre del seu objecte i finalitat, o qualssevol altres que el Patronat pugui determinar amb caràcter discrecional, de forma que ningú pugui al·legar, ni individualment ni col·lectivament, davant la Fundació cap dret d’ús ni gaudir dels beneficis o ajudes que la Fundació confereixi, ni imposar la seva atribució a persones determinades.
L’elecció dels beneficiaris serà efectuada pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no-discriminació entre les persones que es trobin en les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui acordar el Patronat.

Capítol IV. Domicili

Article 5.– La Fundació té el domicili a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), carrer Pintor Marià Fortuny nº 16.

Capítol V. Dotació i aplicació dels recursos

Article 6.- La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l’acte fundacional, i podrà augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l’augment del capital fundacional. Aquest increment de la dotació s’ha de notificar al Protectorat en el moment de la presentació de comptes.
Article 7.- Les rendes i els altres ingressos nets anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.
Article 8.- Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar-se a la dotació o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Capítol VI. Patronat

Article 9.- La representació, el govern i l’administració de la Fundació correspon al Patronat. El Patronat té les facultats d’administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i la representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.
Article 10.- Correspon especialment al Patronat:

 1. Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i contractes, i davant l’Administració Pública i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s’estimi procedent.
 2. Formular i aprovar els documents esmentats en l’article 29 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.
 3. Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són: obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties —incloses les hipotecàries o les pignoratícies— o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
 4. Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
 5. Atorgar contractes i concerts de col·laboració, assistència, intervenció, gestió, etc.., amb l’Administració Pública i/o amb altres entitats publiques o privades, en els àmbits que siguin propis o complementaris del objecte fundacional.
 6. Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per Llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, de conformitat amb la legislació vigent, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.
 7. Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
 8. Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.

Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.
Article 11.- El Patronat estarà format per un mínim de cinc i un màxim de nou membres i la seva designació, i renovació quant pertoqui, es farà segon les següents normes:

 1. Tres Patrons vitalicis que seran designats per la entitat fundadora: “Associació de Mares i Pares del Col·legi Joan Bardina”.

Quant en el futur s’hagués de renovar el càrrec d’algú dels patrons vitalicis, la designació correspondrà al Consell Escolar de Col·legi Joan Bardina.
El President del Patronat haurà de nomenar-se sempre de entre ells patrons designats per “l’AMPA del Col·legi Joan Bardina” o, en el futur, pel Consell Escolar del Col·legi.

 1. Serà Patró nat, la persona que ostenti el càrrec de Director Pedagògic del Centre Escolar “Col·legi Joan Bardina”.
 2. Serà Patró nat, la persona que ostenti el càrrec de President de la Junta Directiva de la “Associació de Mares i Pares del Col·legi Joan Bardina”, mes representativa.
 3. Serà Patró nat, el membre amb mes antiguitat del claustre de professors del Col·legi Joan Bardina, qui exercirà el seu càrrec amb caràcter indefinit, mentre ostenti la condició de membre amb més antiguitat del claustre de professors.
 4. Un patró podrà designat pel Equip Tècnic Pedagògic entre els seus membres. Aquest exercirà el seu càrrec per un període de quatre anys, i podrà ser reelegit per iguals períodes. La pèrdua de la seva condició de membre de l’Equip Tècnic Pedagògic, suposarà el seu cessament com a Patró.
 5. Un patró podrà ser designat per la majoria simple dels membres de la Junta Directiva de “l’AMPA del Col·legi Joan Bardina” amb mes representació. Aquest exercirà el seu càrrec per un període de dos anys renovable, i entretant sigui vigent el seu càrrec dins la Junta Directiva.
 6. Un patró podrà ser designat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de entre els seus Regidors. Aquest Patró exercirà el seu càrrec per un període de quatre anys, reelegibles. L’Ajuntament de Sant Boi podrà destituir a la persona designada en qualsevol moment si deixa de tenir la seva confiança.

En el supòsit que algun Patró, amb mandat temporal, cessi abans del termini previst, el seu substitut ho serà pel temps que pertoqui al mandat d’un nou Patró.

Article 12.- El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un President, un Vicepresident i un Tresorer. Ha de designar també un Secretari, que pot ser Patró o no ser-ho. Si no té la condició de Patró, el secretari pot assistir a les reunions amb veu però sense vot.

Article 13.- Per delegació permanent del Patronat correspon al President i, si escau, al Vicepresident, representar la Fundació.
Correspon al Secretari redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vist-i-plau del President, i de qualssevol llibres, documents o antecedents de la Fundació.
El President és substituït, en cas d’absència o impossibilitat, pel Vicepresident, i en cas d’absència o impossibilitar d’aquest, per un membre del Patronat designat a aquest efecte.

Article 14.– El Patronat s’ha de reunir almenys tres vegades al llarg del curs escolar, i, a més, sempre que sigui convenient a criteri del President o si ho requereixen un terç del Patrons. Les reunions han de ser convocades amb un mínim de quinze dies d’antelació, per un mitjà que permeti tenir-hi constància, i queden vàlidament constituïdes quan hi concorren la majoria dels Patrons, amb un mínim de tres Patrons.

Article 15.- Els acords del Patronat s’adopten per majoria simple dels membres assistents a la reunió. Correspon un vot a cada Patró present i no s’admeten delegacions. En el cas de empat, el vot del President es comte doble, es a dir, es decisori.

Article 16.- El càrrec de Patró és gratuït, però els Patrons poden ésser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l’exercici del càrrec els hi produeixi.
Els membres del Patronat que acompleixen tasques de direcció, de gerència o d’administració poden ser retribuïts per l’exercici d’aquestes activitats en el marc d’una relació contractual, incloses les de caràcter laboral, i sempre que aquestes tasques de direcció, gerència o administració no coincideixin amb les que desenvolupen en l’exercici dels seus càrrecs com a Patrons.

Capítol VII. Consell de Direcció

Article 17.- El Patronat podrà nomenar a un Consell de Direcció, que ostentarà aquelles facultats pròpies del Patronat que li hi siguin delegades, sempre amb excepció de les legalment indelegables, segons el previst en el article 22.3 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions. El Consell de Direcció estarà conformat per dos persones físiques que exerciran les seves funcions de forma mancomunada, i que podran, o no, ser membres del Patronat.
Article 18.- El Comitè de Direcció de la Fundació ha d’executar els acords del Patronat sense perjudici de les delegacions que aquest òrgan pugui fer. Els correspon la direcció administrativa de la Fundació: dirigir el personal i portar la comptabilitat. Tenen també totes les facultats que el Patronat els delega, si per llei no són indelegables.

Capítol VIII. Exercici econòmic

Article 19.- Els exercicis econòmics s’inicien el 1 de juliol de cada any i finalitzen el 30 de juny.
Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, el Patronat, d’una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular l’inventari i els comptes anuals.
Els comptes anuals s’han de sotmetre obligatòriament a Auditoria externa.
Article 20.- Els comptes han d’estar integrats per:

 1. El balanç de situació, en la data de tancament de l’exercici, que ha d’especificar amb claredat els béns o els elements que s’integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.
 2. El compte de resultats.
 3. La memòria, que ha d’incloure almenys:


Primer. El detall dels recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinar, si escau.
Segon. Els indicadors del compliment de les finalitats fundacionals.
Tercer. El detall de les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

Els documents que integren els comptes han de ser aprovats pel Patronat dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici i signats pel secretari amb el vist-i-plau del president.
En el termini de trenta dies a comptar de l’aprovació pel Patronat, els comptes s’han de presentar al Protectorat.

Capítol IX. Modificació

Article 21.- Per modificar aquests estatuts és necessari l’acord de dos terceres parts dels membres del Patronat, el qual ha de tenir en compte l’interès de la Fundació i la voluntat fundacional. La modificació requereix també l’aprovació del Protectorat.

Capítol X. Fusió, escissió i extinció

Article 22.- Per fusionar o escindir aquesta entitat és necessari l’acord de les dos terceres parts dels membres del Patronat. La fusió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades i requereix l’aprovació del Protectorat. L’escissió s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat i també requereix l’aprovació del Protectorat.
Article 23.- Per extingir aquesta entitat és necessari l’acord de les tres quartes parts dels membres del Patronat. L’extinció, excepte en els casos establerts en la legislació vigent, s’ha d’adoptar per acord motivat del Patronat i requereix l’aprovació del Protectorat.

Capítol XI. Destinació del patrimoni

Article 24.- L’extinció de la Fundació determina la cessió global de tots els actius i passius, la qual han de dur a terme el Patronat i les persones liquidadores que es nomenin o, si escau, el Protectorat.
Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, es destinarà a les entitats que estableix l’article 46 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de Fundacions.
En el cas que no es pugui fer una cessió global caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta en l’apartat anterior.