Què és l’ESO?

L’etapa de l’educació secundària obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics, que es cursen entre els dotze i els setze anys.

Quina és la finalitat de l’ESO?

L’educació secundària obligatòria pretén proporcionar a tots els alumnes una educació que ofereixi els coneixements i les competències bàsiques per afrontar les futures sortides acadèmiques i/o professionals: món laboral, cicles formatius de grau mitjà i batxillerat.

Acció de tutoria

A l’escola Joan Bardina, fa més de 100 anys que formem persones. Cada any, tot l’equip docent té com a principal objectiu atendre els nostres alumnes de manera personalitzada, oferint-los una formació acadèmica i humana que els prepari per afrontar la vida futura. L’experiència ens diu que, per assolir aquest objectiu, és imprescindible l’acció de tutoria amb els alumnes i la col·laboració estreta amb les famílies. Per aquest motiu, en la nostra escola tots els professors són tutors d’un grup reduït d’alumnes (màxim 15 persones). Aquesta metodologia de treball permet una major atenció dels alumnes i de les seves famílies.

eso1

Atenció a l’alumnat

  1. Ensenyament de qualitat: Vetllem perquè els alumnes assoleixin els objectius que marca el Departament d’Ensenyament.
  2. Atenció individualitzada: El tutor realitza entrevistes individuals amb cascun dels alumnes, per atendre les seves necessitats personals, ajudar a resoldre els possibles problemes de convivència, acompanyar-los en els canvis propis de l’adolescència, realitzar el seu seguiment acadèmic i orientar-los de manera acadèmica i professional.
  3. Atenció a la diversitat: Cadascun dels alumnes té un ritme d’aprenentatge diferent en cadascuna de les matèries. Per aquest motiu, cada professor s’ajusta al ritme de l’alumne, a fi que aquest pugui assolir els objectius de la matèria i les competències bàsiques. L’alumne ofereix als alumnes que ho necessiten l’oportunitat d’anar unes hores a la setmana a un grup de suport de les matèries instrumentals.
  4. Seguiment acadèmic individualitzat: El tutor realitza regularment un seguiment de la realització de tasques a casa (deures), de les notes dels exàmens, l’entrega de treballs i dossiers, les faltes d’assistència al centre i dels retards dels alumnes a l’hora d’arribar a l’escola. Les famílies reben periòdicament per escrit informació de tots aquests aspectes.
  5. Orientació acadèmica i professional: Orientem els nostres alumnes ensenyant tècniques d’estudi a fi de millorar el seu rendiment acadèmic, recomanem les matèries optatives que poden ser més adients per a ells i realitzem un seguiment acadèmic al llarg de tota l’ESO. El quart curs té un caràcter orientador, en el qual el tutor guiarà l’alumne a partir de les seves capacitats i interessos i, amb l’ajut de la família, cap a la sortida professional o acadèmica que més li convingui.

Atenció a les famílies

  1. Acollida a les famílies: L’equip de psicopedagogia del centre i el tutor realitza una entrevista amb cadascuna de les famílies abans d’iniciar el curs, per escoltar i atendre les possibles demandes que puguin tenir.
  2. Comunicació amb el tutor: El tutor manté entrevistes amb les famílies per informar-los del desenvolupament acadèmic i personal del seu fill.
  3. Informació sobre el desenvolupament acadèmic: Els tutors donaran periòdicament a les famílies un document informatiu del desenvolupament acadèmic del seu fill. En ell, hi constarà si fan les tasques a casa, entreguen dossiers i treballs i les notes dels exàmens. Aquest document haurà de ser retornat al tutor degudament signat.
  4. Control d’assistències i retards: Hi ha un control d’assistència dels alumnes a primera hora del matí i de la tarda. Si l’alumne no assisteix al centre, l’escola truca a la seva família per verificar que la no-assistència és justificada. Si el nombre de retards a l’escola per part d’un alumne és elevat, el tutor truca també a la família per informar-los d’aquest fet.