El projecte de convivència

convivènciaEl Projecte de convivència és l’instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

D’altra banda, el conflicte és inevitable i forma part de les relacions socials d’una societat oberta i complexa. Cal afrontar cada conflicte des de la singularitat, evitant les generalitzacions i a partir de la gestió positiva dels conflictes. Aquests són els fonaments d’una escola inclusiva i d’una educació intercultural que han de contribuir a garantir la igualtat i a respectar la diversitat en una societat més cohesionada i menys excloent.

Principis que orienten l’acció

Els principis d’actuació d’un projecte de convivència són:

 • La participació i la corresponsabilització de la comunitat educativa i dels agents educatius de l’entorn per tal d’aconseguir una actuació compartida i coherent, eficaç i eficient, fonamentada en una cultura dialògica i intercultural, basada en l’acord i la norma i concretada amb fermesa, rigor i afecte.
 • L’actuació global i integral perquè amb mesures parcel·lades no s’aconsegueix un clima necessari per a la convivència. Cal un plantejament integral i coordinat de tota la comunitat educativa, partint d’un procés d’aprenentatge col·lectiu i amb una organització que gestioni, articuli i doni sentit a les actuacions i als processos.
 • La descentralització perquè cal que les decisions siguin contextualitzades. Un projecte de convivència ha de resoldre a una necessitat percebuda col·lectivament, ha de ser flexible i ha de ser fruit d’un procés d’aprenentatge dels diferents agents educatius d’un territori.
 • La normalitat, per tal d’adoptar, sempre que sigui possible, les propostes més clares, més properes i més integradores.
 • La millora constant de les actuacions, per tal de donar una resposta ajustada a les necessitats més greus i més urgents i establir els instruments i els indicadors que permetin anar ajustant les estratègies, les actuacions i els recursos per a la consecució dels objectius.

Missió i objectius generals del projecte de convivència

Missió: El Projecte de convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal, acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat.

Objectius generals:

 • Elaborar un projecte de convivència global amb la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat educativa.
 • Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat.
 • Ajudar cada alumne/a a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món.
 • Garantir l’aplicació ferma i flexible de les normes.
 • Fomentar la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte.
 • Fomentar a una cultura de la pau i la no violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida de totes les persones.