Eleccions parcials al Consell escolar

Es convoquen eleccions al consell escolar d’aquest centre educatiu al sector de pares, mares, tutors i tutores legals de l’alumnat i al sector del professorat.

Resultats de les eleccions al Consell Escolar

Trobareu tota la informació al respecte als documents adjunts a continuació:

Documentació per a les famílies

Documentació per al claustre


Definició

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre.

Composició

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professorat, alumnat, famílies, i personal d’administració i serveis.

Funcions

La funció principal del consell escolar és debatre, analitzar, avaluar i prendre decisions sobres els temes proposats per la titularitat del centre.

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

  • Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen.
  • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, la sol·licitud d’autorització d’ajudes i beques i i garantir el compliment de les normes que el regulen.
  • Aprovar, a proposta del titular o la titular del centre, el pressupost del centre i el retiment de comptes, referit a les assignacions de recursos públics.
  • Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’ajusti a la normativa vigent.
  • Participar en l’aprovació de les normes de funcionament del centre, les seves adequacions i la programació general anual proposades pel titular del centre.
  • Participar en la supervisió i avaluació del desenvolupament de la programació anual del centre en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu i dels resultats que se n’obtenen.
  • Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre, a proposta del titular o la titular del centre, i elaborar directrius per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars.