El Col·legi Joan Bardina, del qual és titular la Fundació Joan Bardina, malgrat ser una entitat centenària està en constant renovació gràcies a un equip docent estable preocupat tant per la qualitat de l’ensenyament com per estar al dia en les innovacions pedagògiques, que treballa cada dia amb la il·lusió de millorar la tasca portada a terme. Aquests professionals són l’autèntica garantia d’una institució que ofereix una bona i complerta formació als alumnes.

Tots els recursos dels que disposa l’escola, materials i humans, tenen un únic objectiu:

“Vetllar i millorar constantment la formació personal i acadèmica dels nostres alumnes per tal de que puguin afrontar amb iniciativa, preparació i responsabilitat els futurs reptes personals, socials i professionals”.

El centre docent d’iniciativa social Col·legi Joan Bardina és defineix com una escola:

  • Familiar, on l’acció docent és propera a l’alumne i a les famílies buscant la seva col·laboració i implicació en el procés educatiu dels seus fills.
  • Plural, oberta a tothom, amb una proposta educativa integradora que defuig qualsevol discriminació i s’ofereix a la societat com una comunitat en la qual tothom és acceptat i tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat, i tots els qui hi participen se’n poden sentir corresponsables.
  • Aconfessional, que té la finalitat de promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes mitjançant un model d’educació integral descrit en el seu projecte educatiu.
  • Inclusiva, amb un enfocament inclusiu de l’educació que busca la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat i respecta els seus ritmes d’aprenentatge.
  • On l’acció de tutoria amb l’alumnat i les famílies esdevé l’eix transversal de la nostra acció educativa.
  • Que assumeix la realitat sociocultural de Catalunya, promou la llengua i la cultura catalana i el compromís de servei al poble de Sant Boi de Llobregat.