El nostre centre té com a objectiu principal la promoció de:

  • L’educació integral dels alumnes que els formi acadèmicament i humanament com a persones responsables dels seus actes i els ajudi a madurar per afrontar la sortida professional i/o acadèmica que més s’adeqüi als seus interessos i necessitats i els prepara en la transformació i millora de la societat.
  • L’educació en valors que promouen el respecte a la diferència de l’altre, la solidaritat i la responsabilitat en les conseqüències dels propis actes, fet que afavoreix la convivència, i l’esforç com a mitjà per assolir l’èxit acadèmic, professional i personal.
  • L’educació intel·lectual que potenciïn l’assoliment d’uns bons resultats acadèmics i l’adquisició de les competències bàsiques d’acord amb els principis d’equitat i excel•lència. En especial de les capacitats lingüística, matemàtica i científica.
  • L’educació en l’autonomia que potencia la capacitat per organitzar, gestionar, programar i autoavaluar la pròpia tasca, així com la capacitat per accedir i tractar críticament la informació transformant-la en coneixement propi.
  • L’atenció a la diversitat per atendre les necessitats específiques de l’alumnat i els seus ritmes d’aprenentatge amb els elements curriculars, organitzatius i les metodologies i els mitjans adequats, de manera equitativa i des de l’enfocament de l’escola inclusiva.
  • L’acció de tutoria de l’alumnat per acompanyar, realitzar un seguiment i una orientació, per ajudar-lo a descobrir i potenciar les seves qualitats i capacitats, així com conèixer i acceptar les pròpies limitacions. Atendre a les famílies des de l’acció de tutoria, a fi de millorar la comunicació i la implicació d’aquestes en el desenvolupament personal i acadèmic de l’alumne.
  • L’educació corresponsable per millorar la coordinació, participació i implicació del professorat en l’elaboració i el desenvolupament de les actuacions, plans i projectes pedagògics de manera coherent que es duen a terme al centre.
  • L’educació dels 3 als 16 anys, amb una línia pedagògica comuna en les etapes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria que afavoreix l’educació integral de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i de creixement personal.
  • La cultura avaluativa mitjançant la planificació i el disseny d’estratègies d’autoavaluació per valorar el grau d’assoliment dels objectius preferents del nostre Projecte educatiu i millorar la acció educativa, el coneixement del context del centre i la gestió dels recursos.

objectius