L’etapa infantil
inf1

Aquesta etapa és un període essencial en el desenvolupament integral i  la maduració de cada nen i nena. Una etapa on cadascun d’ells i d’elles recorrerà un apassionant camí, a través del coneixement propi i la descoberta d’un món de possibilitats al voltant seu. Els hàbits, el llenguatge, la socialització, la motricitat o l’autonomia personal són alguns dels reptes que cadascú assumirà i anirà superant segons el seu ritme maduratiu. És per això que és per a nosaltres una prioritat crear les millors condicions perquè aquesta experiència sigui profitosa i de qualitat.

Què aprenem?

L’objectiu principal de cada alumne durant l’etapa infantil és fomentar una sèrie de capacitats que afavoriran el seu desenvolupament integral i que són els eixos de totes les nostres pràctiques educatives. L’assoliment d’aquestes capacitats permetrà a cada alumne accedir a l’etapa primària amb els instruments necessaris per desenvolupar les competències bàsiques i, així, superar amb èxit tots els reptes educatius.

Aquestes nou capacitats giren a l’entorn de quatre grans eixos i són les següents:

1.- Aprendre a ser i actuar de manera cada vegada més autònoma:

  •  Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació i adonar-se de les seves possibilitats.
  • Assolir progressivament seguretat afectiva, emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres.
  • Adquirir de mica en mica hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes i sentir-se segur i acollit.

 2.- Aprendre a pensar i a comunicar

  •  Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
  • Progressar en la comunicació i l’expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals, mitjançant els diversos llenguatges.

3.- Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

  •  Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
  • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar els perills i aprendre a actuar en conseqüència

4.- Aprendre a conviure i habitar el món

  •  Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
  • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Com aprenem?

El nostre objectiu és el desenvolupament òptim d’aquestes capacitats i la formació de persones competents, autònomes, crítiques i que sàpiguen superar les dificultats. Per tant, confiem en què la millor manera perquè un alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge és fomentant la nostra metodologia en l’experiència, la descoberta i l’educació, entesa des d’un punt de vista globalitzat. Les activitats educatives han de connectar amb la realitat del nen o de la nena, plantejar reptes, oferir diversitat de recursos i provocar que l’alumne participi, cooperi, dialogui i aprengui dels encerts i dels errors. Tot allò que aprenem experimentant i és important per a nosaltres passa a formar part del que som, pensem i som capaços de fer.