Servei de psicologia i psicopedagogia al centre.

Els psicopedagogs porten a terme una tasca fona­mental en el nostre centre i és un referent per a l’atenció personalitzada de l’alumnat i les fa­mílies, així com un assessor per al professorat i l’Equip Directiu.

Servei Psicopedagògic:

  • Samuel Rodríguez (Educació infantil i Cicles inicial i mitjà de Primària)
  • Eva Manzano (Cicle superior de Primària i Educació secundària)

Les principals tasques de l’equip de psicope­dagogia són:

  • Acollir l’alumnat i les seves famílies al nos­tre centre.
  • Atendre els alumnes amb necessitats edu­catives específiques, vetllant per la seva inte­gració al centre i realitzant un seguiment de la seva evolució acadèmica.
  • Assessorar les famílies en el procés educa­tiu dels seus fills.
  • Col·laborar amb el professorat en les mesu­res que cal adoptar per atendre les necessitats específiques de l’alumnat.
  • Orientar els alumnes, afavorint els proces­sos de decisió i maduresa personal i assessorar l’alumnat, les famílies i el professorat.
  • Coordinar-se amb els serveis externs de la xarxa de salut mental de la població.

Logopèdia i reforç d’aprenentatges: S’ofereix aquest servei en coordinació amb l’Equip Psicopedagògic del centre per aquells alumnes que ho necessitin, en horari a convenir.

Servei dirigit a famílies que necessiten portar o recollir els seus fills i filles fora dels horaris establerts.

Servei d’acollida i permanència.

Horari: de dilluns a divendres

  • De 8.00 a 9.00 al matí
  • De 17.00 a 18.00 a la tarda

Servei de menjador (cuina pròpia).

Més informació

Activitats extraescolars esportives i artístiques.

Més informació

Casal d’estiu.

Més informació

Hospital de nens de Barcelona

Més informació