Acompanyem en el creixement personal i acadèmic del nostre alumnat i els orientem a fi que puguin afrontar amb iniciativa, preparació i responsabilitat els futurs reptes personals, socials i professionals.

Trets d’identitat

Tres eixos prioritaris per a totes les nostres propostes educatives:

Passió per aprendre

Impulsem l’aprenentatge a través de la descoberta, l’experimen­tació i el treball cooperatiu com a eixos de la nostra metodologia. Considerem que cada infant farà un camí únic i respectem i valorem els diferents ritmes i talents de cadascú.

Comunitat

Som una escola familiar i propera, on tots els membres de la co­munitat educativa ens sentim corresponsables. Prioritzem els pro­cessos participatius on alumnes i famílies prenen decisions sobre les activitats, els esdeveniments i la gestió del centre.

Establim compromisos i responsabilitats col·lectives.

Realitzem activitats entre alumnat de diferents edats.

Impliquem a les famílies en el procés d’ensenyament-aprenen­tatge.

Promovem la participació de tota la comunitat educativa en di­verses activitats i esdeveniments.

Convivència

Som una escola plural i inclusiva, amb una proposta educativa integradora, oberta i que promou el diàleg entre iguals, l’escolta i la igualtat d’oportunitats. Els nostres professionals tenen com a prioritat l’acompanyament i l’orientació de l’alumnat i de les seves famílies.

Prioritzem l’autoconeixement, l’educació en valors i l’educació emocional com a eixos del procés de creixement de l’alumnat.

Despleguem propostes educatives inclusives per als diferents ritmes i talents.

Resolem els conflictes a través dels processos de mediació i la cultura restaurativa. Col·laborem amb les associacions i entitats de la localitat.

“La principal tasca de l’educació és desenvolupar uns valors i criteris propis per enfrontar-se a la vida. “

“Nosaltres els hem d’ensenyar a pensar, no pas a emmagatzemar.”

“L’alumnat assumeix responsabilitats al centre i sent l’escola com a seva.” “Professorat i alumnat formem una gran família.”


Joan Bardina i Castarà (1877-1950)
Pedagog santboià impulsor de la renovació pedagògica a Catalunya al Segle XX