Novetats

Més informació a les guies de lectura

Si vols consultar els llibres de la nostra biblioteca entra a l’EPèrgam

Com fer servir l’EPèrgam:

Normativa de funcionament del préstec de la biblioteca escolar Joan Bardina:

  • Tot l’alumnat té dret al servei de préstec.
  • El servei de préstec està gestionat per la persona que acompanya l’alumnat a  la biblioteca, d’acord amb els dies i horari establerts per l’escola.
  • El préstec de documents és de dues setmanes i es pot allargar si encara no s’ha acabat de llegir el document. En aquest cas, l’alumnat avisarà el professorat responsable de la biblioteca, a fi de demanar una pròrroga.
  • Cada usuari/ària podrà sol·licitar en préstec un únic document.
  • Estan exclosos de préstec les enciclopèdies, els diccionaris, els atles i altres documents de referència, així com els documents que el centre consideri que han de restar a les aules o dependències de l’escola.
  • L’alumnat ha de tenir cura dels documents prestats per evitar pèrdues i deterioraments. Caldrà avisar el professorat responsable de la biblioteca de qualsevol desperfecte que s’observi en el llibre, quan es rep en préstec o quan es retorna. Millor que no intenteu arreglar-ho pel vostre compte. A la biblioteca, tenim un servei d’hospital de llibres.
  • Si un alumne/a perd o deteriora greument un llibre o document prestat, caldrà que el restitueixi amb un nou exemplar comprat o amb un que tingui l’alumne o l’alumna a casa, de les mateixes característiques. En aquest cas, se us donaria un comunicat de pèrdua.

Accés a la gestió del catàleg