Educació infantil

El nostre projecte va encaminat a donar una formació personalitzada a cada nen i nena, així com un desenvolupament harmoniós i integral de la seva persona a nivell: motor, cognitiu, de relació interpersonal, d’actuació i inserció social i d’equilibri personal. També donem molta importància al treball dels hàbits: d’autonomia personal, hàbits socials i de convivència.

Volem crear un clima que fomenti la descoberta i estimuli el nen i la nena a participar, la motivació és fonamental en els aprenentatges, per tant han de tenir significat per a ells i elles.

Per aconseguir tots els objectius seguim una metodologia activa, basada en el respecte a les diferències individuals i l’atenció al desenvolupament personal.

Educació primària

L’educació primària es basa en el desenvolupament integral del nens i nens de 6 a 12 anys. En aquesta etapa s’intenta que els infants adquireixin els adequats hàbits d’estudi, així com la independència necessària per poder assolir els continguts educatius establerts.

S’acompanya els i les alumnes en el recorregut d’aquesta etapa a fi de que desenvolupin tot el seu potencial, tenint en compte les característiques personals de cadascun d’ells i elles.

En aquest període es vol estimular l’aprenentatge i crear un ambient harmoniós dins l’aula, que ajudi l’alumne i l’alumna al seu desenvolupament ple i proporcionar una bona preparació per afrontar amb garantia el pas a l’ensenyament secundari.

Educació secundària

L’etapa de l’educació secundària obligatòria té caràcter obligatori i comprèn quatre cursos acadèmics que es cursen entre els dotze i els setze anys.

Els alumnes tenen dret a romandre al centre fins als divuit anys, complerts en l’any en què finalitza el curs.

L’educació secundària obligatòria pretén proporcionar a tots els alumnes una educació que ofereixi una bona preparació per afrontar les futures sortides acadèmiques i/o professionals: món laboral, cicles formatius de grau mitjà i batxillerat.

A l’escola Joan Bardina fa més de 100 anys que formem persones. Cada any tot l’equip docent té com a principal objectiu atendre el nostre alumnat de forma personalitzada oferint una formació acadèmica i humana que els prepari per afrontar la vida futura.