L’avaluació a Primària

Com a conseqüència del canvi de decret de currículum de l’Educació primària (Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació de l’Educació primària, DOGC de 26-6), calia publicar una nova ordenació que regulés l’avaluació per adequar-la al nou marc normatiu. Això es va produir poc abans de les vacances d’estiu amb la publicació de l’Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determina el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’Educació primària (DOGC de 23-6) que substitueix i deroga l’antiga ordenació de l’any 2008.

La normativa regula un aspecte completament nou i diferent com a conseqüència del model de currículum per competències. Així, la nova normativa reprodueix en els documents la mateixa estructura d’àmbits, àrees i dimensions.

Principals novetats:

〉 Cada àrea és avaluada no només en la seva globalitat sinó en cadascuna de les dimensions d’aprenentatge. Cada dimensió correspon a un agrupament de diverses competències que l’alumne té com a objectiu assolir al llarg de l’etapa.

〉 A l’hora de qualificar l’assoliment d’aquestes dimensions també hi ha canvis, com es mostra en la següent taula, amb la nova nomenclatura i les seves equivalències:

Qualificacions 2015/2016

Qualificacions 2016/2017

Excel·lent – 9 o 10

Assoliment excel·lent

Notable – 7 o 8

Assoliment notable

Bé – 6

Assoliment satisfactori

Suficient – 5

Insuficient – 1, 2, 3 o 4

No-assoliment

〉 La nova qualificació de les dimensions no correspon a un número sinó al nivell d’assoliment en un sentit global i la ponderació de les dimensions no és equitativa,  la importància de cadascuna per decidir la nota de l’àrea pot variar depenent de l’alumne, el curs, la matèria o el trimestre.