En la societat actual on els moviments de població fan que convisquin en l’espai de l’escola alumnes de diferents orígens i que parlen diferents llengües es fa necessari crear una eina que reguli i organitzi el tractament i utilització de les llengües sense renunciar a la diversitat i a la riquesa lingüística que caracteritza el nostre temps.