La línia educativa de la nostra escola es desenvolupa a primària a través d’una sèrie de pràctiques educatives que busquen el desenvolupament integral dels nostres alumnes i el treball de les competències bàsiques. A continuació, es descriuen algunes d’aquestes metodologies, activitats o matèries més concretes, que són una mostra de la nostra ideologia i dels nostres objectius pedagògics.

Projectes i experimentació (Coneixement del medi)

En la línia de la metodologia de recerca i tractament de la informació que es treballa a educació infantil, es despleguen les matèries de Coneixement del medi natural i social a primària, això sí, amb una quantitat de continguts molt més gran i amb moltes més possibilitats d’aprofundiment. Els alumnes d’educació primària coneixeran i interaccionaran amb el món que els envolta fent ús de diversitat de recursos, eines digitals i suports multimèdia.

A cicle inicial i cicle mitjà, el primer projecte de recerca del curs és del nom de la classe. Amb l’experiència d’aquesta manera de treballar, que ja desenvolupen a infantil, els alumnes aprofundeixen en una gran varietat de continguts a partir de centres d’interès com els oficis o les meravelles del món.

A cicle mitjà i superior, d’altra banda, el medi es desdobla una hora a la setmana i mig grup realitza pràctiques al laboratori, en relació amb els continguts que estan treballant.


Racons d’experimentació i espais d’aprenentatge instrumental

Amb els mateixos objectius que a educació infantil, aquestes dues matèries desdoblades se segueixen desplegant durant el cicle inicial de primària (1r i 2n).

Als racons, on la classe es divideix en quatre grups (dos guiats i dos autònoms), els alumnes treballaran, de manera activa i amb manipulació, continguts curriculars que van des de la creativitat en arts plàstiques o la lògica matemàtica dels jocs de taula, fins a l’educació emocional i social.

Als espais, on el grup es divideix en tres (cadascun amb un mestre), el que es potencia és la instrumentalització gràcies a l’atenció més personalitzada que permet el treball en petit grup. La llengua i la lectoescriptura, les matemàtiques i l’expressió oral en anglès (Speaking) són l’objecte de treball de cadascun d’aquests tres grups.

Iniciació i consolidació de la lectoescriptura

glifing

El cicle inicial de l’etapa primària té una importància cabdal en la iniciació a la lectura dels nens i de les nenes, així com el cicle mitjà i superior tenen com a objectiu la consolidació d’aquest procés i el desenvolupament de la comprensió lectora i l’expressió escrita. Amb una combinació d’elements de metodologies analítiques i globals, la nostra escola vertebra una gran quantitat de pràctiques educatives al voltant del desenvolupament d’aquesta competència comunicativa: les àrees de llengües, els espais d’aprenentatge, els grups flexibles, el taller de comprensió lectora o el taller de lectura, en un primer pla, i tota la resta d’àrees i pràctiques educatives en un segon, despleguen el compromís dels nostres docents amb el procés d’aprenentatge de la llengua.

La nostra darrera aposta en aquest procés per refermar la lectoescriptura en els nostres alumnes és la incorporació del software Glifing com a eina d’entrenament lector, un innovador programa que ens permet avaluar i entrenar els nens i les nenes en descodificació i comprensió lectora en un entorn digital, participatiu i motivador.

Apadrinament lector

Per crear vincles entre els alumnes de la nostra escola i afegir un element de motivació en l’aprenentatge de la lectoescriptura, una de les pràctiques que més èxit ens dóna és l’apadrinament lector.

L’alumnat de 6è, 5è i 4t esdevenen padrins dels alumnes de 2n, 1r i P-5 i cada padrí o padrina amb el seu fillol o amb la seva fillola compartiran estones al voltant d’un conte o un llibre, no només reforçant el procés lector i compartint el gust per la lectura, sinó també aprenent valors de convivència, tolerància i esforç.

Grups Flexibles i Tallers

Respecte a l’ensenyament a l’escola pública, els centres concerts ofereixen 5 hores més de tallers o matèries complementàries. 

A la nostra escola, totes aquestes hores estan invertides a reforçar les àrees instrumentals i el treball de les competències bàsiques.

Així doncs, des de 1r fins a 6è, invertim aquestes hores en el taller de comprensió lectora, el taller de processos lògics i matemàtics, els racons d’experimentació, el taller de lectura, el taller d’informàtica/matemàtiques, el taller d’anglès o, fins i tot, el taller de francès a cicle superior.

Informàtica / Matemàtiques

Així com fem a educació infantil, a primària també dividim la classe en dos grups un cop per setmana per realitzar aquestes dues matèries. Per una banda, mig grup realitza tota una sèrie d’activitats per treballar la competència digital a l’aula d’informàtica de primària. Per l’altra, la resta del grup reforçarà continguts de l’àrea de matemàtiques amb una atenció més individualitzada.

Aquest treball en petit grup complementa tot el desplegament curricular que fem a la nostra escola per desenvolupar la competència matemàtica.

La pròpia matèria, el taller de processos lògics i matemàtics i aquest desdoblament vertebren tot un conjunt de propostes educatives al voltant d’una metodologia definida, estable i coherent del treball de les matemàtiques, on la prioritat torna a ser consolidar els processos instrumentals i apostar per mètodes amb significació i motivació per a l’alumnat.

Anglès

En la línia del nostre Pla Integral de Plurilingüisme Educatiu, l’anglès com a tercera llengua és una de les principals prioritats en el desplegament del currículum a la nostra escola. En els últims anys, s’ha fet una gran aposta per optimitzar la qualitat de les metodologies treballant el desplegament de les quatre habilitats o skills de la llengua anglesa: Listening (comprensió oral), reading (comprensió lectora), writing (expressió escrita) i, sobretot, speaking (expressió oral), que al cap i a la fi és l’objectiu final de tot el procés, ser competent en el moment d’establir una conversa.

Amb aquest objectiu, i com hem explicat prèviament, el professorat del centre està en constant formació, hi ha un augment important d’hores d’anglès respecte a aquelles que marca el departament, cartellisme i biblioteca en anglès als diferents espais de l’escola, la figura de l’auxiliar de conversa nadiu o nadiua dins l’assignatura un cop per setmana i la possibilitat d’acreditar el coneixement de la llengua amb títols oficials.

Francès

A partir de cinquè de primària, tots els alumnes cursen el taller de francès, que busca aproximar una segona llengua estrangera de gran importància als nens i a les nenes i, així, establir unes bones bases per poder aprofundir en el seu aprenentatge durant l’etapa secundària.

Educació artística: Música i Plàstica

El nostre compromís amb l’educació artística continua durant l’etapa primària, on el treball de la música i la plàstica forma part del nostre currículum a tots els cursos.

Quant a les arts plàstiques, l’aposta de l’escola és treballar les diferents tècniques, a partir del coneixement d’alguns dels artistes més importants de la història de l’art

.

Educació física

Fent honor a la tradició esportiva del nostre centre, des de l’àrea d’educació física es treballen i consoliden les habilitats motrius i el joc, així com l’expressió corporal o la iniciació esportiva.

En aquest sentit, establim un compromís amb l’esport local; diversos clubs esportius de Sant Boi fan formació i promoció a la nostra escola perquè els nostres alumnes gaudeixin i coneguin un ampli ventall de pràctiques esportives.

Suport a l’aprenentatge i atenció a la diversitat

La major quantitat de personal docent i no docent respecte a una escola pública, així com la qualitat d’aquest equip (comptant amb dos psicopedagogs i dues mestres d’educació especial), ens permet estar a l’avantguarda pel que fa a l’atenció a la diversitat. Aquests especialistes, així com el conjunt de l’equip docent del centre, fan una tasca efectiva i de qualitat en la detecció de trastorns de l’aprenentatge, la comunicació amb les famílies, l’adaptació curricular i la reeducació en cas necessari. D’altra banda, també oferim reforços en petit grup en les àrees instrumentals a aquells alumnes amb un ritme d’aprenentatge més lent.

Cada alumne té una manera única d’accedir als aprenentatges, així com una ritme propi. Dur a terme la nostra tasca docent des d’aquest punt de vista no només ens permet tractar els trastorns de l’aprenentatge, sinó que qualsevol alumne en surt beneficiat pel fet de ser respectat i valorat en el seu ritme d’aprenentatge.

pri13

Educació en valors socials i cívics

El currículum d’educació primària inclou l’educació en la valors socials i cívics, però el nostre compromís va més enllà d’una àrea curricular; a totes les nostres pràctiques educatives desenvolupem i consolidem els valors del respecte, la tolerància, la convivència, l’esforç i el diàleg com les eines més poderoses per resoldre qualsevol conflicte.

La vida a l’aula i a l’escola, així com les sortides i les convivències fora del centre, provoquen una infinitat de situacions on treballar aquests valors, que al cap i a la fi són la gran prioritat quant a la formació dels nens i de les nenes durant aquesta etapa. Així, com deia el pedagog que dóna nom a la nostra escola, la importància està a fer dels alumnes “persones”, amb tot el que això significa. El nostre equip docent, així com el personal no docent del centre, està compromès al cent per cent en aquesta tasca.